Drony – projekt nowych regulacji prawnych

W dniach 2 oraz 4 grudnia 2014 roku zostały przekazane do konsultacji publicznych projekty aktów prawnych zawierających regulacje dotyczące bezzałogowych statków powietrznych – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji.

Przedłożona nowelizacja wynikła z potrzeby wprowadzenia zmian w zakresie dotyczącym modeli latających i bezzałogowych statków powietrznych. U podstaw wprowadzenia nowelizacji legła okoliczność, iż w chwili obecnej wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w celach cywilnych stało się już faktem i obejmuje wiele sfer gospodarki. Obecnie maszyny te znajdują zastosowanie w roli platform do badania skażenia atmosfery, stanu upraw, rurociągów lub linii energetycznych. Koszty ich zakupu i użytkowania są często nieporównywalnie niższe, a eksploatacja znacznie prostsza i bezpieczniejsza. Gwałtowny postęp technologiczny w tym obszarze sprawił, że obowiązujące w chwili obecnej regulacje prawne są nierelatywne w stosunku do wykorzystywanego obecnie sprzętu bezzałogowego.

Do tej pory prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał 342 świadectwa kwalifikacji. Urządzenia poniżej 25 kilogramów wagi nie podlegają ewidencji, w konsekwencji nie sposób szacunkowo ustalić ile drontów wykorzystywanych jest na terenie naszego kraju. Bezzałogowe statki powietrzne o wadze powyższej 25 kilogramów wymagają wpisania do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych ULC i nadania znaków rejestracyjnych. Aktualnie w Polsce zarejestrowane są trzy takie urządzenia. Intencją ustawodawcy było więc  doprecyzowanie zasad wykonywania lotów rekreacyjnych lub sportowych oraz świadczenia usług z użyciem bezzałogowych statków powietrznych oraz podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych operacji.  Projekt nowelizacji zakłada, iż rozwijający się rynek związany z lotnictwem bezzałogowym stanowić będzie wsparcie w tworzeniu miejsc pracy oraz źródło innowacji i wzrostu gospodarczego.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze wprowadza podział bezzałogowych statków powietrznych na te używane w celach rekreacyjnych i sportowych (tzw. modele latające ) i te wykorzystywane w celach komercyjnych, np. w ramach działalności gospodarczej. Zmiana ma na celu określenie wyraźnego rozróżnienia pomiędzy bezzałogowymi statkami powietrznymi używanymi rekreacyjnie lub sportowo (modeli latających) od bezzałogowych statków powietrznych używanych do celów związanych np. z prowadzeniem działalności gospodarczej. W uzasadnieniu projektu wskazano, iż różne zastosowania pociągają za sobą konieczność zróżnicowania przepisów dla obu rodzajów bezzałogowych statków powietrznych.

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji wprowadza obowiązek ukończenia szkolenia teoretycznego z podstaw prawa lotniczego, budowy przestrzeni powietrznej i bezpieczeństwa eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Szkolenie będzie odbywało się w specjalnym ośrodku lotniczym, który sam będzie decydował o cenach szkoleń. Obecnie koszt szkolenia lotniczego wynosi około 1.200,00 złotych netto. W chwili obecnej ukończenie szkolenia lotniczego nie jest obowiązkowe, wymaganą wiedzę można zdobyć we własnym zakresie aby następnie podejść do egzaminu, po którego zdaniu otrzymuje się świadectwo kwalifikacji.  Jednakże istnieje możliwość odbycia szkolenia lotniczego na zasadzie samokształcenia w przypadku ubiegania się o uprawnienia na kategorię lub typ statku powietrznego w przypadku świadectw kwalifikacji z uprawieniem podstawowym do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora (VLOS). Obecnie stosowane systemy bezzałogowe, którymi wykonuje się loty w zasięgu wzroku operatora (VLOS) są najczęściej konstruowane z myślą o prostocie użytkowania, a to umożliwia przyswojenie odpowiednich umiejętności prze kandydata we własnym zakresie.

Projekt nowelizacji precyzje także zasady korzystania z bezzałogowych statków powietrznych. Na gruncie przepisów nowelizujących lot mógłby być wykonywany w maksymalnej odległości do 500 metrów od operatora i do wysokości 150 metrów. W tym wypadku wyłączone jest stosowanie większości przepisów prawa lotniczego, w tym dotyczących obowiązku szkolenia lotniczego. W chwili obecnej operatorzy bezzałogowych statków powietrznych samodzielnie oceniają, czy maszyna znajduje się w zasięgu wzroku, w zależności od warunków atmosferycznych i wielkości urządzenia.

Przytoczone wyżej zmiany, w szczególności odległości lotu w zasięgu wzroku, mogą jednak ulec zmianie po uwzględnieniu uwag zabranych w ramach konsultacji społecznych, które właśnie się zakończyły.

 

Autor Tekstu: Adwokat Adam Antkowiak
tel kontaktowy: 698 683 893
mail: [email protected]