Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego pracownika

W obecnych czasach rosnącej mobilności zawodowej oraz coraz częstszych zmian miejsca zatrudnienia, sytuacja, w której pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę podejmuje działania godzące w dobro byłego pracodawcy nie należą do rzadkości. Jeśli takie naganne i bezprawne działania byłego pracownika godzą w dobre imię i interes firmy, wówczas Pracodawca ma do wyboru pozostać na takie działania obojętny, „przeczekać je” albo podjąć cały zakres dostępnych prawem działań w celu wyeliminowania bezprawnych zachowań i naprawienia wyrządzonej w ich skutek szkody. Pozostawienie bezprawnych zachowań byłego pracownika bez reakcji nie tylko naraża na szwank dobre imię i interes firmy, ale również stwarza w oczach obecnych pracowników wrażenie słabości, bezradności pracodawcy i może zachęcać do podobnych działań w przyszłości. W istocie zatem pytanie nie powinno brzmieć czy; ale jak działać w podobnych przypadkach.

Tajemnica przedsiębiorstwa: Punktem wyjścia dla dalszych rozważań jest ustalenie zakresu pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa. Zostało ono zdefiniowane w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK), zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Gdy zachowanie byłego pracownika narusza którąkolwiek z wyżej wymienionych sfer, wówczas stanowi ono czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 11 UZNK. Zgodnie z powołanym przepisem przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Popełnienie takiego czynu rodzi odpowiedzialność na gruncie zarówno prawa cywilnego jak i prawa karnego.

Odpowiedzialność cywilna pracownika: Zgodnie z art. 18 ust. 1 UZNK ustawy pracodawcy przysługuje w takim przypadku szeroki wachlarz roszczeń począwszy od doraźnych, zmierzających do zaniechania dalszych naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa po roszczenia majątkowe mające na celu wyrównanie wyrządzonej pracodawcy szkody. Pracodawca ma prawo żądać:

  1. zaniechania niedozwolonych działań;
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie
  4. naprawienia szkody,
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Źródło odpowiedzialności cywilnej  byłego pracownika mogą stanowić również przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności deliktowej – obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej ze swojej winy (art. 415 k.c.) albo zapisy umowy o pracę zawartej uprzednio z nielojalnym pracownikiem. Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych wymieniony w art. 100 § 2 pkt. 4 kodeksu pracy. Regulacja umowna może ograniczać się do powtórzenia zapisów ustawy lub nawet kwestię tą całkowicie pomijać, co jednak oczywiście nie oznacza zwolnienia pracownika z obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.  Praktyka wskazuje jednak, że warto w treści umowy o pracę zawrzeć zapisy o obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, co czyni obowiązek ten bardziej bezpośrednim z punktu widzenia pracownika. Warto również wprowadzić swoiste dla przedmiotu działalności pracodawcy zapisy uszczegóławiające rodzaj informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Celowe jest również wprowadzenie w umowie o pracę kar umownych za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak określona w umowie odpowiedzialność kontraktowa stanowi odrębną, niezależną od ustawowej podstawę odpowiedzialności pracownika.

Odpowiedzialność karna pracownika: Jak wyżej wskazano, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa może stanowić również podstawę odpowiedzialności karnej byłego pracownika. Kodeks karny (art. 266 k.k.) oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 23) tworzą dwa odrębne reżimy odpowiedzialności karnej osoby naruszającej tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 266 § 1 k.k.: kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie z art. 23 ust. 1. UZNP: kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wymienione wyżej, podobnie brzmiące unormowania, różni przede wszystkim kryterium skutku w postaci wyrządzenia poważnej szkody, od którego uzależniona jest odpowiedzialność na gruncie UZNP. O tym, czy szkoda jest poważna decydują okoliczności konkretnej sprawy, przy czym materialna wysokość szkody nie jest wyłącznym kryterium oceny. Odpowiedzialność na gruncie art. 266 § 1 k.k. jest niezależna od zaistnienia szkody po stronie przedsiębiorcy wskutek zachowania sprawcy. Mając na uwadze, iż realnie ciężar dowodowy w sprawie karnej spoczywać będzie na przedsiębiorcy, może okazać się, że łatwiejsze dla przedsiębiorcy będzie dochodzenie odpowiedzialności na podstawie przepisu art. 266 § 1 kodeksu karnego.   Odpowiedzialność nowego pracodawcy/ innego przedsiębiorcy Roszczenia przedsiębiorcy z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa mogą być adresowane również do nowego pracodawcy nielojalnego byłego pracownika lub innego przedsiębiorcy, który tak nielegalnie uzyskane tajemnice przedsiębiorstwa wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma prawo wystąpić w stosunku do innego przedsiębiorcy wykorzystującego tajemnice jego przedsiębiorstwa z wymienionymi wyżej roszczeniami na podstawie art. 18 ust. 1 UZNK. Pozwany na podstawie tego przepisu może być bowiem każdy podmiot, który dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji. Podstawę odpowiedzialności karnej innego przedsiębiorcy stanowi art. 23 ust. 2 UZNP, zgodnie z którym kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Autor Tekstu: Adwokat Adam Antkowiak
tel kontaktowy: 698 683 893
mail: [email protected]