ZMIANY W ZASADACH DZIEDZICZENIA USTAWOWEGO. ZWIĘKSZONA OCHRONA „ZAPOMINALSKICH” SPADKOBIERCÓW

ZMIANY W ZASADACH DZIEDZICZENIA USTAWOWEGO. ZWIĘKSZONA OCHRONA „ZAPOMINALSKICH” SPADKOBIERCÓW

 

Zgodnie z obowiązującym prawem istnieją dwa sposoby przyjęcia spadku. Wynika to wprost z art. 1012 KC, który głosi, że spadkobierca może przyjąć spadek wprost (bez ograniczenia za długi spadkowe ) lub z dobrodziejstwem inwentarza ( z ograniczeniem odpowiedzialności do wartości stanu czynnego spadku).  Spadkobiercy przysługuje również prawo do tego, aby spadek odrzucić.

Niezwykle istotnym elementem wpływającym na pozycję spadkobiercy jest złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Oświadczenie takie, może złożyć samodzielnie osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych. Za osobę, która takiej zdolności nie posiada, w tym zakresie działa bądź działają jej przedstawiciele ustawowi, z tym zastrzeżeniem, że na przyjęcie spadku wprost albo na jego odrzucenie w imieniu osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych potrzebna jest zgoda sądu opiekuńczego. Brak takiej zgody pociąga za sobą nieważność oświadczenia złożonego przez przedstawiciela ustawowego.

Przyjęcie spadku po zmarłym

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od chwili dowiedzenia się przez spadkobiercę o tytule swego powołania. Takie unormowanie jest przyczyną przewlekłości postępowań spadkowych, gdyż udowodnienie spadkobiercy, w którym momencie dowiedział się o przysługującym mu uprawnieniu jest niezwykle trudne.  Do chwili upływu terminu i przed złożeniem oświadczenia nabycie spadku ma charakter tymczasowy, a w okresie tym sytuacja spadkobiercy charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami:

  1. Spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie ze spadku, a więc jego majątek osobisty jest w tym momencie bezpieczny
  2. Zarówno spadek jak i udział ze spadku nie może być przez spadkobiercę zbyty
  3. Spadkobierca nie może uzyskać postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ani poświadczenia dziedziczenia, gdyż złożenie oświadczenia o przyjęcia spadku lub upływ terminu stanowi konieczną przesłankę takiego stwierdzenia.

Dotychczas regułą było, że niezłożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku skutkowało uznaniem, że spadkobierca przyjmuje spadek wprost, a więc ze wszystkimi długami spadkodawcy. Sytuacja ta jest niezwykle niekorzystna dla spadkobiercy i często prowadzi do nadmiernych trudności po jego stronie, a w skrajnych przypadkach nawet do bankructwa. W związku z tym 20.03.2015 roku Sejm przyjął kilka senackich poprawek, które radykalnie zmienią pozycję spadkobiercy. Regułą stanie się więc, że przemilczenie kwestii przyjęcia bądź odrzucenia spadku będzie skutkować przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca będzie zatem spłacał długi spadkowe, ale tylko do wysokości aktywów spadkowych. W najgorszym przypadku nic więc na spadku nie zyska, ale co być może ważniejsze dla niego, nic też na nim nie straci.

Uproszczone ma być także samo sporządzenie inwentarza, a więc spisu aktywów i pasywów. Obok dotychczasowego inwentarza ma funkcjonować również prostszy wykaz, który będzie można złożyć u notariusza lub w sądzie na stosunkowo prostszym formularzu. Choć przepisy te póki co nie obowiązują, wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie by nie miały zostać podpisane przez Prezydenta, gdyż już na pierwszy rzut oka widać, że poprawiają one sytuację spadkobiercy, w szczególności tego, który zapomni o zachowaniu sześciomiesięcznego terminu.

 

Czy można odrzucić spadek ?

Warto też wspomnieć w kilku słowach o instytucji odrzucenia spadku, gdyż jest to prawo nieoderwalnie związane ze spadkobiercą.  Oświadczenie o odrzuceniu spadku powoduje, że spadkobierca traci prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku ze skutkiem ex tunc. Jest zatem traktowany tak, jakby spadku nie dożył. Oznacza to, że jeżeli syn spadkodawcy odrzuci spadek przypadający mu z mocy ustawy, jego udział przechodzi na jego dzieci.  Odrzucenie spadku moż prowadzić między innymi do:

  1. Zmiany tytułu powołania do spadku
  2. Zmiany wielkości udziałów poszczególnych spadkobierców
  3. Zmiany kręgu osób dochodzących do dziedziczenia. Jeżeli spadek odrzuci jedyny spadkobierca dochodzący do dziedziczenia w pierwszej kolejności, do dziedziczenia dojdą spadkobiercy powołani w dalszej kolejności. Jeżeli spadek odrzucą małżonek i krewni powołani z ustawy, do dziedziczenia dojdzie gmina bądź ewentualnie Skarb Państwa.

Należy również pamiętać, że jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili otwarcia spadku, może żądać, żeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

 

Autor Tekstu: Adwokat Adam Antkowiak
tel kontaktowy: 698 683 893
mail: [email protected]