Bankowy Tytuł Egzekucyjny niezgodny z Konstytucją

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego P 45/12 z dnia 14 kwietnia 2015 roku orzeczono, że przepisy ustawy Prawo Bankowe dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy te stracą moc z dniem 1 sierpnia 2016 roku.

Czym jest Bankowy Tytuł Egzekucyjny ? Jest to formuła zobowiązująca kredytobiorcę do podpisania zgody na poddanie się egzekucji jeżeli nie spłaca on zobowiązań. Jest to zatem powszechnie stosowana przez banki forma zabezpieczenia ich roszczeń wynikających m. in. z umów kredytowych.

W przypadku stwierdzenia przez bank istnienia zaległości po stronie klienta, bank jest zwolniony od obowiązku dochodzenia roszczenia w postępowaniu sądowym i merytorycznego wykazywania zasadności roszczenia; a tym samym klient pozbawiony jest możliwości merytorycznej obrony. Przed skierowaniem sprawy do postępowania egzekucyjnego bank jest zobowiązany jedynie do uzyskania klauzuli wykonalności na bankowym tytule egzekucyjnym.

Pominięcie fazy sądowego postępowania rozpoznawczego – jak potwierdził Trybunał Konstytucyjny – powoduje brak równowagi między stronami, bowiem stawia bank w pozycji silniejszego.

Dłużnikowi przysługuje co prawda powództwo przeciwegzekucyjne, ale każdorazowo musi uiścić opłatę w wysokości 5 % spornej kwoty. Z kolei bank płaci jedynie 50 zł od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

 

Autor Tekstu: Adwokat Adam Antkowiak
tel kontaktowy: 698 683 893
mail: [email protected]