Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia osobowego

Istota i rodzaje ubezpieczeń osobowych

W umowie ubezpieczenia osobowego przedmiotem ubezpieczenia są dobra osobiste człowieka w postaci jego życia i zdrowia. Istota ubezpieczenia polega na tym, że chroni ono ubezpieczonego od następstw zdarzeń losowych. Zgodnie z art. 829 Kodeksu cywilnego, ubezpieczenie osobowe może dotyczyć w szczególności:

 • przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków: uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • przy ubezpieczeniu na życie: śmierci osoby ubezpieczonej od dożycia przez nią określonego wieku.

Nie jest to jednak zamknięty katalog ubezpieczeń osobowych – oprócz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia na życie popularne są także:

 • ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci,
 • ubezpieczenie posagowe,
 • ubezpieczenia rentowe.

Przesłanki uzyskania ochrony

Przesłanki uzyskania ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczeń osobowych są regulowane przez:

 • przepisy prawa powszechnie obowiązującego
 • postanowienia umowy ubezpieczeniowej
 • ogólne warunki ubezpieczenia stanowiące integralną część umowy.

W związku z powyższym każdy przypadek dotyczący szkody osobowej musi być rozpatrywany indywidualnie. Ustalenie zakresu roszczeń przysługujących poszkodowanemu wymaga dokładnej analizy dokumentów regulujących warunki wypłaty odszkodowania. Przykładowo, mimo iż pojęcie nieszczęśliwego wypadku na ogół definiowane jest jako „zdarzenie działające z zewnątrz w sposób nagły na ciało ubezpieczonego, powodujące uszkodzenie ciała lub zgon niezależnie od jego woli”, to zawsze należy sprawdzić, w jaki sposób zostało ono zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia danej umowy.

Na czym polega pomoc Kancelarii?

Zapewniamy naszym klientom pełną obsługę prawną w dochodzeniu odszkodowań z tytułu ubezpieczenia osobowego. W zakres naszych usług wchodzi w szczególności:

 • analiza dokumentów regulujących warunki wypłaty odszkodowania,
 • pomoc w udowodnieniu doznania nieszczęśliwego wypadku,
 • pomoc w wykazaniu doznania skutków określonych w warunkach ubezpieczenia,
 • dochodzenie zapłaty sumy pieniężnej w przypadku śmierci ubezpieczonego dla:
 • uposażonego wskazanego w umowie
 • osób uprawnionych do dziedziczenia (jeżeli ubezpieczony nie wskazał uposażonych)
 • zastępstwo procesowe w związku z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.
Autor Tekstu: Adwokat Adam Antkowiak
tel kontaktowy: 698 683 893
mail: [email protected]