Wypadki komunikacyjne i odszkodowania

Wypadki komunikacyjne

Najczęstszą przyczyną wypadków komunikacyjnych jest zachowanie człowieka, który jako uczestnik ruchu drogowego nie zachowuje należytej ostrożności. Wina kierujących pojazdami w szczególności wynika z prowadzenia pod wpływem alkoholu, niedostosowania prędkości do warunków atmosferycznych i sytuacji drogowej, nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu innemu kierowcy oraz nieprawidłowego zachowania wobec pieszych i rowerzystów.

Roszczenie o naprawienie szkody – komu przysługuje ?

wypadki-komunikacyjneKażda osoba poszkodowana wskutek zdarzenia, jakim był wypadek komunikacyjny może domagać się naprawienia szkody majątkowej bądź zadośćuczynienia za doznaną krzywdę od ubezpieczyciela (w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) lub od sprawcy wypadku. Jeżeli wypadek miał skutek śmiertelny, z roszczeniem przeciwko sprawy wypadku mogą wystąpić także osoby najbliższe ofiary:

 • współmałżonek,
 • dzieci,
 • rodzice,
 • rodzeństwo,

Odszkodowanie za szkody majątkowe i osobowe

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym występujący z roszczeniem naprawienia szkody majątkowej może domagać się do towarzystwa ubezpieczeniowego nie tylko odszkodowania z tytułu szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu czy kosztach poniesionych w związku z koniecznością odholowania go z miejsca wypadku.

Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest także do zwrotu kosztów poniesionych w związku z leczeniem, rehabilitacją czy opieką nad poszkodowanym, a w niektórych przypadkach do wypłaty renty z tytułu zwiększonych potrzeb (np. związanych z koniecznością stałego zażywania leków, stosowania specjalnej diety, zapewnienia opieki). Jeżeli poszkodowany wskutek wypadku utracił możliwość osiągania takich dochodów jakie osiągał przed wypadkiem – ubezpieczyciel wypłaca jednorazowe odszkodowanie lub tzw. rentę uzupełniającą.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Drugim rodzajem roszczenia z jakim może wystąpić poszkodowany lub najbliższa rodzina ofiary śmiertelnej wypadku komunikacyjnego jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie to suma pieniężna wypłacana poszkodowanemu w celu wyrównania szkody niemajątkowej. Przepisy nie precyzują, jakimi kryteriami należy posługiwać się podczas szacowania rozmiarów szkody niemajątkowej, a tym samym nie wskazują jakiej kwoty w danym przypadku może  domagać się poszkodowany lub jego najbliżsi. Analiza orzeczeń sądowych pozwala zauważyć, że na wysokość zadośćuczynienia wpływać będzie w szczególności:

 • rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń,
 • rodzaj i stopień cierpień fizycznych i psychicznych,
 • czas i intensywność trwania cierpień fizycznych i psychicznych,
 • wiek poszkodowanego lub wiek najbliższych ofiary śmiertelnej,
 • skutki doznanego uszczerbku na zdrowiu i ich wpływ na możliwość dalszego wykonywania dotychczasowej pracy.

Należy pamiętać, że w przypadku dochodzenia zadośćuczynienia przez członków najbliższej rodziny ofiary śmiertelnej wypadku komunikacyjnego nie ma znaczenia ani poniesienie szkody majątkowej ani pogorszenie się sytuacji materialnej. Celem zadośćuczynienia za doznane krzywdy jest w tym wypadku dążenie do złagodzenia cierpienia psychicznego, jakie wywołała śmierć poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie pod pewnymi warunkami

Występujący z roszczeniem o wypłacenie odszkodowania lub zadośćuczynienia musi liczyć się z tym, że podmiot zobowiązany do wypłaty świadczeń będzie dążył do wykazania, że nie zostały spełnione wymagane przez prawo warunki.

W pierwszej kolejności konieczne będzie dowiedzenie, że wypadek komunikacyjny był związany z ruchem pojazdu. Ruch pojazdu rozumieć należy jako czas od momentu uruchomienia silnika do momentu dotarcia do miejsca przeznaczenia.  Drugim warunkiem jest wykazanie związku przyczynowego między wypadkiem komunikacyjnym a powstałą szkodą czy doznaną krzywdą.

O ile wykazanie pozostawania pojazdu w ruchu zwykle nie przysparza trudności, o tyle towarzystwa ubezpieczeniowe, chcąc uniknąć wpłaty świadczeń lub zaniżenia ich wysokości, często powołują się na brak takiego związku. Oprócz tego – ubezpieczyciele dążą do udowodnienia, że poszkodowany przyczynił się bądź do powstania wypadku bądź to do rozmiaru poniesionej szkody.

Wykazanie związku między wypadkiem a szkodą majątkową czy osobową oraz braku przyczynienia się poszkodowanego zwykle wymaga współpracy z ekspertami posiadającymi specjalistyczną wiedzę. Istotne znaczenie dla poszkodowanego lub jego najbliższych ma także korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej – zarówno na etapie likwidacyjnym, jak również w sądowym procesie cywilnym wszczynanym w razie nieuznania roszczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Pomoc, jaką oferuje kancelaria prawna Adama Antkowiaka w Poznaniu

Nasi prawnicy zapewniają osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich najbliższym kompleksową pomoc prawną w procesie dochodzenia odszkodowania bądź zadośćuczynienia z tytułu poniesionych szkód i doznanych cierpień. W zakres naszych działań wchodzi w szczególności:

 1. Uszkodzenie pojazdu:
 • sporządzenie zawiadomienia o wypadku komunikacyjnym,
 • analiza dokumentów regulujących warunki wypłaty odszkodowania,
 • pomoc w udowodnieniu, że zajście było wypadkiem komunikacyjnym,
 • pomoc w ustaleniu wysokości szkody majątkowej (w razie potrzeby we współpracy z ekspertami i biegłymi dysponującymi specjalistyczną wiedzą),
 • dochodzenie odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (jeżeli sprawca jest nieznany lub nie wykupił ubezpieczenia OC),
 • analiza pisma uzasadniającego odmowę lub obniżenie wysokości wypłaconego odszkodowania,
 • sporządzenie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi w przypadku odmowy wypłaty lub wypłaty odszkodowania w innej wysokości niż wskazana w zgłoszeniu szkody,
 • zastępstwo procesowe w związku z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. Szkody osobowe
 • pomoc w udowodnieniu zajścia wypadku komunikacyjnego,
 • pomoc w skompletowaniu dokumentacji potwierdzającej rozmiar poniesionej szkody osobowej,
 • sporządzenie i złożenie wniosku z roszczeniem zapłaty kwoty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela,
 • wystąpienie z odwołaniem do ubezpieczyciela w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżenia wypłaconej kwoty odszkodowania,
 • dochodzenie odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (jeżeli sprawca jest nieznany lub nie wykupił ubezpieczenia OC),
 • dochodzenie rekompensaty dla poszkodowanego dziecka poniżej 13 roku życia, nawet jeżeli było sprawcą wypadku,
 • sporządzenie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi w przypadku odrzucenia odwołania od decyzji,
 • zastępstwo procesowe w związku z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.

 

Świadczymy również usługi związane z dochodzeniem odszkodowania w razie ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia i niemożności ustalenia jego tożsamości oraz w przypadku, gdy sprawca nie był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku spraw dotyczących dochodzenia roszczeń przez osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych bądź osoby im najbliższe, którym potrzebny jest prawnik Poznań nie jest jedynym obszarem naszego działania. Reprezentujemy klientów także przed innymi sądami, a klientów chcących skorzystać z porad prawnych zapraszamy również do filii naszej kancelarii w Pniewach.

 

Autor Tekstu: Adwokat Adam Antkowiak
tel kontaktowy: 698 683 893
mail: [email protected]