Nieopodatkowana darowizna pieniężna od rodziny musi zostać przelana na rachunek bankowy lub przesłana przekazem

Nieopodatkowana darowizna pieniężna od rodziny musi zostać przelana na rachunek bankowy lub przesłana przekazem

Darowizny otrzymane od członków najbliższej rodziny nie podlegają opodatkowaniu, jeżeli spełnione zostaną warunki skorzystania ze zwolnienia. W odpowiedzi na interpelację z 8 maja 2108 r. (nr 21588) Ministerstwo Finansów przypomina – w przypadkach, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, to:

  • małżonek,
  • zstępni,
  • wstępni,
  • pasierbowie,
  • rodzeństwo,
  • ojczym,
  • macocha

– będą zwolnieni od podatku, jeżeli udokumentują otrzymanie darowizny pieniężnej dowodem przekazania na własny rachunek płatniczy (lub rachunek, inny niż płatniczy) w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Darowiznę można przekazać przekazem pocztowym

Należy podkreślić, że przepisy nie nakładają obowiązku posiadania własnego rachunku bankowego ani na darczyńcę ani na obdarowywanego – jeżeli przekazanie środków finansowych może nastąpić poprzez przekaz pocztowy, to do udokumentowania ich otrzymania wystarczy potwierdzenie przekazu pocztowego.

Pozostałe warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego

Konieczność przekazania środków pieniężnych za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego to nie jedyny warunek zwolnienia z opodatkowania.

Podatku nie zapłacą tylko ci, którzy zgłoszą nabycie darowizny w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli darowizna nie zostanie zgłoszona, obdarowany zapłaci podatek. Termin sześciu miesięcy jest nieprzekraczalny. Do zgłoszenia służy specjalny formularz SD-Z2.

Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny

Darowizna otrzymana od małżonka, zstępnego, wstępnego, pasierba, rodzeństwa, ojczyma bądź macochy nie musi być w ogóle zgłaszana do Urzędu Skarbowego, jeżeli wartość otrzymanych środków w ciągu pięciu lat od roku w którym nastąpiło ostatnie nabycie nie przekroczy 9637 zł. Formularza SD-Z2 nie muszą także wypełniać osoby, które potwierdziły darowiznę w formie aktu notarialnego.

Akt notarialny nie jest konieczny

Co do zasady umowa darowizny powinna mieć formę aktu notarialnego – od tej reguły istnieje jednak wyjątek. Otóż jeżeli mimo niesporządzenia aktu notarialnego świadczenie zostało spełnione – umowa darowizny jest ważna. W praktyce oznacza to, że chcąc dokonać darowizny środków pieniężnych na rzecz członka najbliższej rodziny wystarczy sporządzić umowę, a następnie dokonać przekazania środków przelewem lub przekazem, a następnie zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym – jeżeli przekroczy 9637 zł w okresie 5 lat.

Autor Tekstu: Adwokat Adam Antkowiak
tel kontaktowy: 698 683 893
mail: [email protected]