Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka – bankructwo osoby fizycznej może być szansą na nowy start

 

upadlosc-konsumencka

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego pozwalającego na wyjście ze spirali długów, a dzięki temu – oddłużenie. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, choć wymaga właściwego przygotowania, pozwala na ustabilizowanie sytuacji życiowej, dlatego osoby zadłużone, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań powinny zainteresować się możliwościami, jakie stwarza prawo.

Co oznacza upadłość konsumencka?

Przez upadłość konsumencką należy rozumieć oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jeżeli bez własnej winy znalazła się w sytuacji niewypłacalności, tj. nie jest w stanie samodzielnie spłacić zaciągniętych zobowiązań pieniężnych. Oczywiście, nie oznacza to zwolnienia z długów, choć w niektórych przypadkach sąd decyduje nawet o całkowitym umorzeniu. Dłużnik składając wniosek o upadłość konsumencką zgadza się np. na przeprowadzenie licytacji z jego majątku, a jeśli uzyskana kwota nie wystarczy na pokrycie długu – pozostałą część będzie spłacał wg ustalonego przez sąd harmonogramu.

Co daje upadłość konsumencka?

Mimo że upadłość konsumencka oznacza zgodę na licytację majątku, dłużnikowi zawsze pozostawia się środki do życia, dzięki którym ma szansę podjęcie działań zmierzających do całkowitego oddłużenia. Na pytanie co daje upadłość konsumencka należy zatem odpowiedzieć, że jest to uwolnienie się od czynności podejmowanych przez komornika i egzekucji i umożliwienie spłacenia długów bez utarty środków do życia. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej są zawsze pozostawia dłużnikowi środki niezbędne do utrzymania siebie i rodziny.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i z powodów niezawinionych stała się niewypłacalna. Warto pamiętać, że niewypłacalność powstać nie tylko w wyniku osobistego zaciągnięcia zobowiązań, ale np. w skutek odziedziczenia majątku obciążonego długami. W praktyce na ogłoszenie upadłości konsumenckiej decydują się ci, którzy wpadli w taką spiralę zadłużenia, z której nie da się wyjść bez pozbawienia się środków do życia. Najczęściej są to zatem osoby, które zdecydowały się na zaciągnięcie tanich kredytów, szczególnie tzw. chwilówek lub kredytów w obcej walucie.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga przeprowadzenia postępowania przez sąd, który zbada czy dłużnik spełnia wymagane warunki. Upadłość konsumencką można ogłosić, kiedy dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich długów, ale potrafi wykazać, że nie jest winien zaistniałej sytuacji – sąd oddali bowiem wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przykładowo – celowe wyzbycie się majątku czy nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę i pozbawienie się dochodu będzie uznane za przyczynienie się do powstania stanu niewypłacalności.

Gdzie ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką jest rozpatrywany przez sąd upadłościowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Przez sąd upadłościowy należy rozumieć wydział sądu rejonowego zajmujący się sprawami gospodarczymi. W razie wątpliwości, który sąd upadłościowy jest właściwy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, warto skontaktować się z prawnikiem. Koszt złożenia wniosku wynosi 30 zł, a jego rozpoznanie przeprowadza się w składzie jednego sędziego.

Czy upadłość konsumencka zawsze jest najlepszym rozwiązaniem?

Przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką należy dokładnie rozważyć możliwe korzyści oraz przewidywane straty. Wiele osób błędnie zakłada, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej w praktyce całkowite umorzenie długów, tymczasem istotą jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia. Warto pamiętać, że upadłość konsumencka wiąże się z wieloma ograniczeniami, a także – że do masy upadłości włączony zostanie majątek wspólny małżonków, nawet jeśli upadłość ogłosi jeden z nich.

W związku z powyższym – przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką należy skonsultować się z prawnikiem, który przedstawi wszystkie skutki ogłoszenia upadłości, a w przypadku decyzji o zgłoszeniu wniosku – zapewni profesjonalne wsparcie w dopełnieniu formalności.

 

Autor Tekstu: Adwokat Adam Antkowiak
tel kontaktowy: 698 683 893
mail: [email protected]