NAJEM POWIERZCHNI HANDLOWYCH – PROBLEMY WYWOŁANE KORONAWIRUSEM

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa w sposób szczególny dotknął najemców lokali handlowych, w szczególności w sklepach wielkopowierzchniowych.

Najem w sklepach wielkopowierzchniowych

Rozwiązania tzw. Tarczy antykryzysowej odnoszą się również do najemców powierzchni handlowych. Zgodnie z projektem ustawy W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Po zakończeniu okresu zakazu Uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Taka oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

Najem pozostałych lokali

Przepisy projektowanej ustawy odnoszą się również do pozostałych najemców. Zgodnie z projektowaną zmianą W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. W pewnych sytuacjach możliwe jest jednak rozwiązanie umowy najmu, jak na przykład w sytuacji zwłoki najemcy z zapłatą czynszu za co najmniej jeden okres rozliczeniowy.

Projektowane przepisy stanowią również, że Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.

Dla przedsiębiorców szczególne znaczenie mają również postanowienia zawartych umów, w szczególności regulacje odnoszące się do wystąpienia tzw. Siły wyższej. Umowa zawarta pomiędzy stronami może pozwolić na uniknięcie negatywnych konsekwencji kryzysu. Każdą umowę trzeba poddać indywidualnej ocenie z punktu widzenia jej zgodności z przepisami prawa i możliwości znalezienia najkorzystniejszego rozwiązania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz dokonania analizy zawartej przez Ciebie umowy i znalezienia najlepszego rozwiązania skontaktuj się z prawnikiem, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące rozwiązań prawnych związanych z epidemią koronawirusa w tym tarczy antykryzysowej.

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

533-330-881
698-683-893