Dozór elektroniczny – odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego – Pojęcie

System dozoru elektronicznego to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Wyróżniamy trzy rodzaje dozoru: stacjonarny, mobilny i zbliżeniowy). Niniejszy wpis poświęcony będzie dozorowi stacjonarnemu. Polega on na tym, że Sąd kontroluje przebywanie skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu. Jest to forma wykonywania kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

Kto może starać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

O odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może starać się osoba, która została skazana na nie dłużej niż jeden rok pozbawienia wolności. Ponadto muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  • Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające dla osiągnięcia celów kary
  • Skazany posiada określone miejsce stałego pobytu
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego, a odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.
  • odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może ubiegać się zarówno skazany, który nie rozpoczął jeszcze odbywania kary w Zakładzie Karnym jak i skazany, który został już osadzony w Zakładzie Karnym.

W zakresie możliwości stosowania odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego ustawodawca przewidział istotną zmianę. Obecnie obowiązujące przepisy kodeksu karnego wykonawczego zakładają możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego przez osoby skazane na nie więcej niż rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności, a nie jak dotychczas, jedynie na nie więcej niż rok.

Procedura

W celu odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego należy w pierwszej kolejności złożyć do Sądu Penitencjarnego właściwego ze względu na miejsce przebywania skazanego wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. We wniosku należy dokładnie opisać wszystkie okoliczności, które obrazuję spełnienie przesłanego do udzielenia dozoru. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie osób zamieszkujących wspólnie ze skazanym o wyrażeniu przez nich zgodę na odbycie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego. W celu właściwego przygotowania wniosku warto skontaktować się z doświadczonym adwokatem, który precyzyjnie sporządzi niezbędne dokumenty. Po złożeniu wniosku Sąd bada czy w miejscu gdzie dozór ma być wykonywany spełnione są warunki techniczne dla prawidłowego funkcjonowania systemu. W dalszej kolejności Sąd wyznacza posiedzenie na którym podejmuje decyzję merytoryczną o udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Na posiedzeniu warto skorzystać z pomocy profesjonalnego obrońcy.

Korzyści

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego niesie za sobą wiele korzyści. W pierwszej kolejności skazany nie trafia do Zakładu Karnego. Karę odbywa w miejscu zamieszkania. Skazany może normalnie pracować i uczestniczyć w życiu rodzinnym. 

Jeżeli chcesz odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skontaktuj się z doświadczonym Adwokatem, który pomoże Ci w skutecznym rozpoznaniu wniosku o dozór elektroniczny.

Adwokat Adam Antkowiak tel kontaktowy: 698 683 893 mail: [email protected]