Aktualności

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Prawo Cywilne

Upadłość konsumencka – bankructwo osoby fizycznej może być szansą na nowy start

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego pozwalającego na wyjście ze spirali długów, a dzięki temu – oddłużenie. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, choć wymaga właściwego przygotowania, pozwala na ustabilizowanie sytuacji życiowej, dlatego osoby zadłużone, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań powinny zainteresować się możliwościami, jakie stwarza prawo.

czytaj więcej

Nieopodatkowana darowizna pieniężna od rodziny musi zostać przelana na rachunek bankowy lub przesłana przekazem

Prawo Cywilne

Darowizny otrzymane od członków najbliższej rodziny nie podlegają opodatkowaniu, jeżeli spełnione zostaną warunki skorzystania ze zwolnienia. W odpowiedzi na interpelację z 8 maja 2108 r. (nr 21588) Ministerstwo Finansów przypomina – w przypadkach, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, to:

czytaj więcej

Wypadki komunikacyjne i odszkodowania

Odszkodowania

Najczęstszą przyczyną wypadków komunikacyjnych jest zachowanie człowieka, który jako uczestnik ruchu drogowego nie zachowuje należytej ostrożności.

czytaj więcej

Odszkodowanie za błędy medyczne

Odszkodowania

Błędy medyczne i naruszenia praw pacjenta

Osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu w związku z zawinionym działaniem lekarza ma możliwość dochodzenia roszczeń od lekarza, placówki medycznej zatrudniającej lekarza bądź zakładów ubezpieczeń, z którymi wyżej wymienieni zawarli umowy odpowiedzialności cywilnej. Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w dochodzeniu wszelkich roszczeń powstałych wskutek błędów medycznych oraz naruszenia Praw Pacjenta.

Pojęcie błędu i zaniedbania medycznego

Polski system prawny nie zawiera legalnej definicji błędu medycznego. W doktrynie oraz orzecznictwie przyjęło się stosowanie tego pojęcia dla określenia sytuacji w której doszło do działania sprzecznego z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii niezgodna z nauką w dostępnym dla niego zakresie – lekarz ma bowiem obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie z wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania oraz leczenia chorób, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością.

czytaj więcej

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia osobowego

Odszkodowania

Zapewniamy naszym klientom pełną obsługę prawną w dochodzeniu odszkodowań z tytułu ubezpieczenia osobowego. W zakres naszych usług wchodzi w szczególności: analiza dokumentów regulujących warunki wypłaty odszkodowania,pomoc w udowodnieniu doznania nieszczęśliwego wypadku,pomoc w wykazaniu doznania skutków określonych w warunkach ubezpieczenia,dochodzenie zapłaty sumy pieniężnej w przypadku śmierci ubezpieczonego dla: uposażonego wskazanego w umowie osób uprawnionych do dziedziczenia (jeżeli ubezpieczony nie wskazał uposażonych) zastępstwo procesowe w związku z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.

czytaj więcej

Bankowy Tytuł Egzekucyjny niezgodny z Konstytucją

Prawo Cywilne

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego P 45/12 z dnia 14 kwietnia 2015 roku orzeczono, że przepisy  Prawo Bankowe dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

czytaj więcej

ZMIANY W ZASADACH DZIEDZICZENIA USTAWOWEGO. ZWIĘKSZONA OCHRONA „ZAPOMINALSKICH” SPADKOBIERCÓW

Bez kategorii

Zgodnie z obowiązującym prawem istnieją dwa sposoby przyjęcia spadku. Wynika to wprost z art. 1012 KC, który głosi, że spadkobierca może przyjąć spadek wprost (bez ograniczenia za długi spadkowe ) lub z dobrodziejstwem inwentarza ( z ograniczeniem odpowiedzialności do wartości stanu czynnego spadku).  Spadkobiercy przysługuje również prawo do tego, aby spadek odrzucić. 20.03.2015 roku Sejm przyjął kilka senackich poprawek, które radykalnie zmienią pozycję spadkobiercy. Regułą stanie się więc, że przemilczenie kwestii przyjęcia bądź odrzucenia spadku będzie skutkować przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza

czytaj więcej

Drony – projekt nowych regulacji prawnych

Prawo Cywilne

W dniach 2 oraz 4 grudnia 2014 roku zostały przekazane do konsultacji publicznych projekty aktów prawnych zawierających regulacje dotyczące bezzałogowych statków powietrznych - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji.

czytaj więcej

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego pracownika

Prawo Cywilne, Prawo pracy

Jeśli bezprawne działania byłego pracownika godzą w dobre imię i interes firmy, wówczas Pracodawca ma do wyboru pozostać na takie działania obojętny, „przeczekać je” albo podjąć cały zakres dostępnych prawem działań w celu wyeliminowania bezprawnych zachowań i naprawienia wyrządzonej w ich skutek szkody.

czytaj więcej

Służebność przesyłu od 1 stycznia 2014 r. zwolniona z PIT

Bez kategorii

18 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki nowej regulacji zwolnieniem od PIT zostali objęci właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi, niezależnie od przeznaczenia gruntu. Zmiana ustawy stosuje się niejako wstecz tj. do wynagrodzeń tytułem ustanowienia służebności przesyłu od dnia 1 stycznia 2014 r.

W dniu 18 października 2014 r. weszła w życia ważna nowelizacja w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłacanych właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Zgodnie z dodanym w katalogu zwolnień z art. 21 ust. 1 ustawy, pkt. 120a) wolne od podatku dochodowego jest „wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego”.

czytaj więcej

Służebność przesyłu od 1 stycznia 2015 r. zwolniona z PIT

Bez kategorii

18 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki nowej regulacji zwolnieniem od PIT zostali objęci właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi, niezależnie od przeznaczenia gruntu. Zmiana ustawy stosuje się niejako wstecz tj. do wynagrodzeń tytułem ustanowienia służebności przesyłu od dnia 1 stycznia 2014 r.

W dniu 18 października 2014 r. weszła w życia ważna nowelizacja w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłacanych właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Zgodnie z dodanym w katalogu zwolnień z art. 21 ust. 1 ustawy, pkt. 120a) wolne od podatku dochodowego jest „wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego”.

czytaj więcej

Służebność przesyłu od 1 stycznia 2016 r. zwolniona z PIT

Bez kategorii

18 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki nowej regulacji zwolnieniem od PIT zostali objęci właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi, niezależnie od przeznaczenia gruntu. Zmiana ustawy stosuje się niejako wstecz tj. do wynagrodzeń tytułem ustanowienia służebności przesyłu od dnia 1 stycznia 2014 r.

W dniu 18 października 2014 r. weszła w życia ważna nowelizacja w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłacanych właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Zgodnie z dodanym w katalogu zwolnień z art. 21 ust. 1 ustawy, pkt. 120a) wolne od podatku dochodowego jest „wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego”.

czytaj więcej

Służebność przesyłu od 1 stycznia 2017 r. zwolniona z PIT

Bez kategorii

18 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki nowej regulacji zwolnieniem od PIT zostali objęci właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi, niezależnie od przeznaczenia gruntu. Zmiana ustawy stosuje się niejako wstecz tj. do wynagrodzeń tytułem ustanowienia służebności przesyłu od dnia 1 stycznia 2014 r.

W dniu 18 października 2014 r. weszła w życia ważna nowelizacja w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłacanych właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Zgodnie z dodanym w katalogu zwolnień z art. 21 ust. 1 ustawy, pkt. 120a) wolne od podatku dochodowego jest „wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego”.

czytaj więcej

Służebność przesyłu od 1 stycznia 2018 r. zwolniona z PIT

Bez kategorii

18 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki nowej regulacji zwolnieniem od PIT zostali objęci właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi, niezależnie od przeznaczenia gruntu. Zmiana ustawy stosuje się niejako wstecz tj. do wynagrodzeń tytułem ustanowienia służebności przesyłu od dnia 1 stycznia 2014 r.

W dniu 18 października 2014 r. weszła w życia ważna nowelizacja w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłacanych właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Zgodnie z dodanym w katalogu zwolnień z art. 21 ust. 1 ustawy, pkt. 120a) wolne od podatku dochodowego jest „wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego”.

czytaj więcej

Służebność przesyłu od 1 stycznia 2019 r. zwolniona z PIT

Bez kategorii

18 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki nowej regulacji zwolnieniem od PIT zostali objęci właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi, niezależnie od przeznaczenia gruntu. Zmiana ustawy stosuje się niejako wstecz tj. do wynagrodzeń tytułem ustanowienia służebności przesyłu od dnia 1 stycznia 2014 r.

W dniu 18 października 2014 r. weszła w życia ważna nowelizacja w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłacanych właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Zgodnie z dodanym w katalogu zwolnień z art. 21 ust. 1 ustawy, pkt. 120a) wolne od podatku dochodowego jest „wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego”.

czytaj więcejKontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.