Wypadki komunikacyjne i odszkodowania

Wypadki komunikacyjne Najczęstszą przyczyną wypadków komunikacyjnych jest zachowanie człowieka, który jako uczestnik ruchu drogowego nie zachowuje należytej ostrożności. Wina kierujących pojazdami w szczególności wynika z prowadzenia pod wpływem alkoholu, niedostosowania prędkości do warunków atmosferycznych i sytuacji drogowej, nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu innemu kierowcy oraz nieprawidłowego zachowania wobec pieszych i rowerzystów. Roszczenie o naprawienie szkody – komu […]

Czytaj więcej

Odszkodowanie za błędy medyczne

Błędy medyczne i naruszenia praw pacjenta Osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu w związku z zawinionym działaniem lekarza ma możliwość dochodzenia roszczeń od lekarza, placówki medycznej zatrudniającej lekarza bądź zakładów ubezpieczeń, z którymi wyżej wymienieni zawarli umowy odpowiedzialności cywilnej. Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w dochodzeniu wszelkich roszczeń powstałych wskutek błędów medycznych oraz naruszenia Praw Pacjenta. Pojęcie […]

Czytaj więcej

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia osobowego

Istota i rodzaje ubezpieczeń osobowych W umowie ubezpieczenia osobowego przedmiotem ubezpieczenia są dobra osobiste człowieka w postaci jego życia i zdrowia. Istota ubezpieczenia polega na tym, że chroni ono ubezpieczonego od następstw zdarzeń losowych. Zgodnie z art. 829 Kodeksu cywilnego, ubezpieczenie osobowe może dotyczyć w szczególności: przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków: uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, […]

Czytaj więcej