Egzekujcja długów, windykacja Poznań

Egzekucja długów, windykacja

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną w procesie dochodzenia należności w polubownym postępowaniu przedsądowym, postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Czynności prowadzące do zapłaty należności zawsze realizuje doświadczony prawnik Poznań nie musi być miejscem zamieszkania bądź siedzibą dłużnika. Wspieramy zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców.

Doskonałe przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie pozwala nam na podejmowanie czynności związanych z windykacją długów na każdym etapie postępowania – począwszy od negocjacji i próby zawarcia ugody, przez postępowanie sądowe i egzekucyjne, a w razie bezskuteczności egzekucji, także w związku z ponownym jej wszczęciem.

Postępowanie przedsądowe

Postępowanie przedsądowe ma na celu wyegzekwowanie należności bez kierowania sprawy na drogę sądową, na tym etapie podejmujemy w imieniu klienta następujące czynności:

 • gromadzimy informacje na temat dłużnika, w szczególności pozyskujemy informacje czy były przeciwko niemu prowadzone już egzekucje komornicze, czy dłużnik zgłosił upadłość, jaka jest jego kondycja finansowa,
 • kontaktujemy się z dłużnikiem, który nie wykonał zobowiązania w terminie i dążymy do wynegocjowania dobrowolnej spłaty,
 • zawieramy z dłużnikiem ugodę, w której szczegółowo określamy sposób i termin spłaty,
 • kierujemy do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Czynności podejmowanie w toku postępowania przedsądowego mają nakłonić dłużnika do dobrowolnej zapłaty. Samo postępowanie zwykle kończymy pod 30 dniach – jeżeli w tym czasie nie uda nam się zawrzeć ugody, a dłużnik nie reaguje na przedsądowe wezwanie do zapłaty, decydujemy się na skierowanie sprawy do sądu.

Postępowanie sądowe

Przejście do fazy postępowania sądowego obejmuje zarówno zgromadzenie i przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia pozwu, jak również złożenie go w sądzie w celu uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty. Naszym celem na etapie postępowania sądowego jest zabezpieczenie interesu klienta oraz uzyskanie tytułu wykonawczego. Na tym etapie w imieniu wierzyciela:

 • pozyskujemy dokumentację pozwalającą uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
 • przygotowujemy pozew oraz odpowiedzi na zarzuty dłużnika,
 • występujemy wierzyciela przed sądem,
 • składamy wnioski o zabezpieczenie powództwa,
 • występujemy o wydanie nakazu zapłaty w trybie upominawczym i nakazowym,
 • występujemy o nadanie nakazowi zapłaty lub wyrku klauzuli wykonalności.

Na każdym etapie postępowania sądowego do dyspozycji klienta jest adwokat Poznań oraz Pniewy. Pozostawanie w stałym kontakcie jest istotne, ponieważ w każdym momencie jest jeszcze możliwe wynegocjowanie warunków dobrowolnej spłaty oraz zawarcie ugody,

Postępowanie polubowne przedegzekucyjne

Postępowanie polubowne przedegzekucyjne ma na celu doprowadzenie do dobrowolnego spełnienia świadczenia na rzecz klienta, ale już po uzyskaniu prawomocnego tytułu wykonawczego. Pierwszym działaniem jest ponowne skontaktowanie się z dłużnikiem oraz wysłanie wezwania do zapłaty. Na tym etapie prawnik dąży do uświadomienia dłużnikowi, że niespełnienie zobowiązania po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego będzie skutkowało wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne

Jeżeli dłużnik, mimo uzyskania przez wierzyciela tytułu wykonawczego, nie spełni świadczenia w wymaganym terminie, przekazujemy sprawę do właściwego komornika w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Naszym zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania, którego ostatecznym rezultatem ma być:

 • odzyskanie wierzytelności wraz z odsetkami,
 • uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów postępowania sądowego,
 • uzyskanie zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym.

Czynności podejmowane po wydaniu postanowienia o bezskuteczności egzekucji

Zdarzają się sytuacje, w których komornik nie może skutecznie przeprowadzić egzekucji ze względu na brak lub ukrycie majątku przez dłużnika. W przypadku umorzenia postępowania wobec bezskuteczności egzekucji pomocy wierzycielowi udziela adwokat, który po przeprowadzeniu gruntownej analizy zgromadzonej dokumentacji wspólnie z klientem może zadecydować o:

 • ponownym wszczęciu egzekucji,
 • doprowadzeniu do wyjawienia majątku dłużnika
 • wystąpieniu do sądu o wydanie klauzuli wykonalności przeciw małżonkowi dłużnika, co pozwoli na prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego małżonków.

Doświadczenie oraz zaangażowanie w przeprowadzanie wywiadu gospodarczego pozwala nam na skuteczne odzyskiwanie długów naszych klientów także po uznaniu egzekucji za bezskuteczną.

 

 

 

 

 

 Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.