Intercyza – wprowadzenie rozdzielności majątkowej zgodną wolą małżonków

Intercyza – wprowadzenie rozdzielności majątkowej zgodną wolą małżonków

Większość par wstępujących w związek małżeński pozostaje w tzw. ustawowym ustroju majątkowym, czyli ustroju wspólności majątkowej. W takim wypadku mamy do czynienia z trzema majątkami: majątkiem osobistym żony i majątkiem osobistym męża oraz majątkiem wspólnym w skład którego wchodzą przedmioty majątkowe nabywane przez oboje małżonków oraz przez jednego w trakcie trwania małżeństwa.

Stosunkowo rzadko przyszli małżonkowie korzystają natomiast z możliwości zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej, która pozwala na rozszerzenie, ograniczenie lub wyłączenie ustawowej wspólności majątkowej. Taką umową jest intercyza, a najpopularniejszym rodzajem intercyzy jest ustrój rozdzielności majątkowej, w którym każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa, jak i nabyty później, a tym samym – każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem samodzielnie, co oznacza że rozporządzanie nim nie wymaga wyrażenia zgody przez drugiego.  

Dla kogo rozdzielność majątkowa

Umowa o rozdzielności majątkowej może zostać zawarta zarówno przed jak i po zawarciu małżeństwa. Umowa musi mieć formę aktu notarialnego, a do jej zawarcia konieczna jest jedynie zgodna wola małżonków. Na zawarcie takiej umowy małżonkowie najczęściej decydują się jeśli:

  • między ich majątkami osobistymi występują znaczne dysproporcje, np. jedno wykonuje lepiej płatną pracę i ma wątpliwości co do lojalności drugiego małżonka – wówczas, w razie rozpadu małżeństwa, drugi małżonek nie wzbogaci się w wyniku podziału majątku wspólnego,
  • jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą obarczoną wysokim ryzykiem ekonomicznym – w przypadku niepowodzenia działalności intercyza będzie stanowiła zabezpieczenie części majątku małżonków.

Rozdzielność majątkowa nie wyłącza praw i obowiązków

Zawarcie intercyzy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej nie prowadzi do wyłączenia przepisów o prawach i obowiązkach małżonków. Małżonkowie pozostający w rozdzielności majątkowej są zobowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli przez zawarcie małżeństwa. Obowiązki te nakładają na małżonków np. powinność wzajemnego informowania się o stanie majątku czy dokonywanych czynnościach, np. sprzedaży nieruchomości, ponieważ sposób zarządzania wpływa na możliwość zaspokajania potrzeb rodziny. Nadużywanie prawa do samodzielnego zarządzania majątkiem osobistym w niektórych wypadkach mogłoby zostać uznany za naruszenie lojalności wobec małżonka.

Istotne jest, że zawarcie intercyzy nie wyłącza solidarnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków, jeżeli są one związane z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny. Innymi słowy – jeżeli jeden z małżonków stanie się dłużnikiem w związku z zakupem przedmiotu niezbędnego rodzinie do normalnego funkcjonowania, to odpowiedzialność za spłatę tego długu spoczywa także na drugim małżonku, mimo ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Warto pamiętać także o tym, że ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wyklucza możliwości nakazania przez sąd, aby wynagrodzenie za pracę jednego z małżonków były wpłacane do rąk drugiego, jeżeli pierwszy nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. W ten sposób zabezpiecza się bowiem realizację zasady równej stopy życiowej.

Oprócz tego do małżonków pozostających w rozdzielności majątkowej stosuje się przepisy o prawie do korzystania z mieszkania oraz przedmiotów urządzenia domowego. Niezależnie od ustroju majątkowego, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Intercyza nie zawsze skuteczna wobec wierzycieli

Podejmując decyzję o ustanowieniu rozdzielności majątkowej po zawarciu małżeństwa należy pamiętać, że nie zawsze umożliwi ona zabezpieczenie części majątku. Intercyza jest bowiem skuteczna jedynie wówczas, gdy została zawarta przed powstaniem wierzytelności. Ponadto – powołanie się na nią jest skuteczne, jeżeli osoba trzecia została poinformowana o jej istnieniu. Oznacza to, że podpisanie umowy o rozdzielności majątkowej małżonków po wytoczeniu powództwa przeciwko jednemu z małżonków nie powoduje, że wierzyciel nie będzie mógł zaspokoić się z majątku wspólnego.

Wątpliwości rozwieje prawnik

W praktyce złożenie propozycji zawarcia intercyzy przez jednego z małżonków budzi obawy drugiego. Przed zawarciem umowy warto więc skonsultować się z prawnikiem, który nie tylko pomoże wybrać małżonkom odpowiedni w ich sytuacji ustrój majątkowy, ale także dokładnie wyjaśni jego istotę oraz skutki zawarcia umowy.

Wszystkich niezbędnych informacji udzieli Państwu Adwokat Adam Antkowiak, posiadający doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego prawnik Poznań oraz Pniewy to miejsca, w których można umówić się na spotkanie poprzedzające zawarcie umowy.Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.