Likwidacja fundacji

Decyzja o likwidacji fundacji

W ustawie o fundacjach przewidziane są dwa powody, z jakich może zostać zlikwidowana fundacja. Są to: osiągnięcie celu, dla którego została ustanowiona fundacja albo wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji . W praktyce fundacje raczej są likwidowane z tego drugiego powodu, z uwagi na fakt, że cel (cele) fundacji są zazwyczaj tak szeroko i ogólnie formułowane, że trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy ten cel zostanie całkowicie osiągnięty i stanie się to przyczyną likwidacji.

Podkreślić należy, że fundacja nie jest własnością fundatora. Majątek pozostały po likwidacji nie może zatem do niego wrócić.

W statucie fundacji warto zapisać informację o tym kto podejmuje decyzję o likwidacji fundacji, kto powoła likwidatora oraz podejmie decyzję o przeznaczeniu pozostałego majątku. Najczęściej decyzja ta należy do najwyższego organu, np. rady fundacji, jeśli została powołana. Czasem decyzja wymaga jeszcze zgody fundatora. Szczegółowe postępowanie zależy od postanowień w statucie danej fundacji.

 

Rozpoczęcie likwidacji fundacji

Pierwszym formalnym etapem rozpoczęcia likwidacji jest podjęcie decyzji o likwidacji fundacji. Jest ona podejmowana odpowiednio przez władze określone w statucie. Może to być np. rada fundacji, fundator albo zarząd jeśli to jedyny organ fundacji.

Dokumenty niezbędne do przygotowania to:

 1. uchwała o likwidacji fundacji
 2. uchwała o wyborze likwidatora/ likwidatorów – w uchwale warto również dopisać informację o sposobie reprezentowania organizacji przez likwidatora/likwidatorów. Zwykle przyjmowana jest zasada dotycząca sposobu reprezentacji ze statutu.
 3. uchwała o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji – uchwała może być ogólna pozostawiająca wybór konkretnej organizacji likwidatorowi
 4. dodatkowe ustalenia/ dokumenty w zależności od zapisów statutu

Ponadto warto sporządzić protokół z zebrania rady fundacji lub innego organu uprawnionego do podjęcia decyzji o likwidacji, zawierający również imiona i nazwiska oraz podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

 

Wniosek o otwarcie likwidacji fundacji

Wniosek o otwarcie likwidacji (zmianę danych) składany jest do właściwego Sądu – Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, w którym fundacja jest zarejestrowana. Składa się on z odpowiednich formularzy oraz załączników.

Formularze potrzebne do otwarcia likwidacji to:

 1. KRS-Z61 – formularz główny służący do zgłoszenia otwarcia likwidacji
 2. KRS-ZR – załącznik do formularza głównego służący do zgłoszenia likwidatora/likwidatorów. Na jednym formularzu można zgłosić jedną osobę.
 3. KRS-ZK – załącznik do formularza głównego służący do wykreślenia zarządu wraz ze sposobem reprezentacji określonym w statucie. Zarząd zostaje wykreślony ponieważ jego obowiązki w momencie otwarcia likwidacji obejmuje likwidator/likwidatorzy.

Formularze podpisywane są przez likwidatora/likwidatorów (w zależności od przyjętego sposobu reprezentacji likwidatorów).

 

Od wniosku pobierana jest także opłata w wysokości 150 zł dla fundacji bez działalności gospodarczej albo 350 zł dla fundacji zarejestrowanej również w rejestrze przedsiębiorców.

 

Obowiązki likwidatora

 

Likwidator w pierwszej kolejności powinien sporządzić plan likwidacji. Może on zawierać różne elementy w zależności od statutu, ale pewne elementy są obowiązkowe:

 1. zgłoszenie informacji o rozwiązaniu fundacji do sądu
 2. sprawdzenie, czy i jakie obowiązki na likwidatora nakłada statut bądź inne dokumenty wewnętrzne, w tym uchwały podjęte na zebraniu o rozwiązaniu organizacji.
 3. sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji
 4. podanie do publicznej wiadomości informacji o likwidacji fundacji
 5. przekazanie majątku pozostałego po likwidacji wybranemu podmiotowi zgodnie z przepisami i wolą wyrażoną w uchwale;
 6. sporządzenie sprawozdania likwidatora z przeprowadzenia likwidacji(jego elementem jest sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji);
 7. przedstawienie właściwemu organowi organizacji (w zależności od zapisów statutu np. radzie, fundatorowi) sprawozdania likwidatora z likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym na dzień zakończenia likwidacji.
 8. złożenie wniosku o wykreślenie stowarzyszenia z rejestru KRS – wniosek składa się z odpowiednich formularzy i potwierdzających tę informację dokumentów.

 

Zakończenie likwidacji fundacji

Likwidator jest osobą, która ustala kiedy ma się zakończyć likwidacja. Początek likwidacji określa data podjęcia uchwały o rozwiązaniu fundacji lub data wskazana w postanowieniu sądu o zarządzeniu likwidacji. W ustawie o fundacjach nie ma termin na zakończenie procesu likwidacji, ale w praktyce zwykle, odwołując się do przepisów dotyczących stowarzyszeń, likwidacja trwa maksymalnie rok. Zwykle fundacje likwidują się w tym czasie.

 

Finansowe zakończenie działalności fundacji

Obowiązkiem likwidatora jest zakończenie działalności fundacji również pod kątem rachunkowo-księgowym. Innymi słowy zakończenie działań także jeśli chodzi o finanse/ majątek organizacji – zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Inne aktualnośći

aktualnosci1 - Obsługa prawna - definicja i rodzaje współpracy.

Obsługa prawna – definicja i rodzaje współpracy.

Obsługa prawna w Poznaniu – na czym polega i jak ustalić zakres obowiązków Zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mieszkające w Poznaniu jak i Warszawie, coraz częściej korzystają ze wsparcia kancelarii prawnych, które świadczą na ich…

aktualnosci1 - Stowarzyszenie zwykłe, a stowarzyszenie rejestrowe

Stowarzyszenie zwykłe, a stowarzyszenie rejestrowe

Stowarzyszenie zwykłe, a stowarzyszenie rejestrowe - jaka jest różnica ? Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają dwie formy tworzenia stowarzyszeń. Jedną z nich jest możliwość założenia stowarzyszenia zwykłego. Takie stowarzyszenie nie wymaga wpisu do krajowego rejestru sądowego.…Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.