Odszkodowanie za błędy medyczne

Błędy medyczne i naruszenia praw pacjenta

odszkodowanie bledy medyczne 640 300x200 - Odszkodowanie za błędy medyczneOsoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu w związku z zawinionym działaniem lekarza ma możliwość dochodzenia roszczeń od lekarza, placówki medycznej zatrudniającej lekarza bądź zakładów ubezpieczeń, z którymi wyżej wymienieni zawarli umowy odpowiedzialności cywilnej. Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w dochodzeniu wszelkich roszczeń powstałych wskutek błędów medycznych oraz naruszenia Praw Pacjenta.

Pojęcie błędu i zaniedbania medycznego

Polski system prawny nie zawiera legalnej definicji błędu medycznego. W doktrynie oraz orzecznictwie przyjęło się stosowanie tego pojęcia dla określenia sytuacji w której doszło do działania sprzecznego z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii niezgodna z nauką w dostępnym dla niego zakresie – lekarz ma bowiem obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie z wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania oraz leczenia chorób, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością.

Roszczenia przysługujące poszkodowanemu pacjentowi

Jeśli wskutek błędu medycznego ponieśli Państwo koszty hospitalizacji, leczenia farmakologicznego, rehabilitacji, zakupu przedmiotów ortopedycznych, opieki osób trzecich, dojazdów związanych z leczeniem, przysługuje Państwu żądanie zapłaty odszkodowania. Na kanwie art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego odszkodowanie obejmuje również sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu, jeśli poszkodowany wskutek wypadku stał się inwalidą oraz roszczenie o zasądzenie renty, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Ponadto, przysługuje Państwu również roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania obejmującego utracone w związku ze zdarzeniem dochody.

Konieczne jest jednak wykazanie, że spełnione zostały przesłanki odpowiedzialności cywilnej, tj.:

 • wyrządzenie szkody,
 • zawinione działanie lub zaniechanie lekarza, szpitala lub innej placówki medycznej,
 • normalny związek przyczynowy pomiędzy tym działaniem lub zaniechaniem a wyrządzoną pacjentowi szkodą.

Roszczenia z tytuły błędu medycznego będą zatem przysługiwały wyłącznie wówczas, gdy wykazane zostanie, iż poniesiona szkoda jest skutkiem zawinionego działania lekarza lub innego pracownika medycznego. W praktyce to właśnie wykazanie winy stanowi największą trudność, ponieważ konieczne jest uprawdopodobnienie, że postępowanie lekarza czy personelu placówki medycznej nie było zgodne ze standardami postępowania lekarskiego w danej sytuacji.

Dwa sposoby dochodzenia roszczeń

Dochodzenie roszczeń za błąd medyczny może przebiegać w dwóch trybach. Pierwszym jest do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego. Do wniosku należy dołączyć dowody uprawdopodobniające popełnienie błędu lub zaniedbania medycznego, a także potwierdzenie uiszczenia wymaganej opłaty. Pacjent dochodzący swoich praw w tym trybie musi wiedzieć, że w przypadku błędu medycznego maksymalna wysokość świadczenia z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta wynosi 100 000 zł, zaś w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 000 zł.

Poszkodowani pacjenci częściej decydują się na dochodzenie swoich praw w drodze postępowania sądowego – jest to drugi, bardziej korzystny z finansowego punktu widzenia, sposób dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia. W tym przypadku można bowiem domagać się kwot przewyższających 100 000 zł lub 300 000 zł.

Na czym polega pomoc Kancelarii ?

Zapewniamy naszym klientom pełną obsługę prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu błędów i zaniedbań medycznych, w zakres naszych działań wchodzi w szczególności:

 • ocena czy w danym przypadku wystąpił błąd lub zaniedbanie medyczne
 • konsultacje z doktorami nauk medycznych ze specjalnością z zakresu chirurgii, ortopedii, psychiatrii, neurologii, anestezjologii, których specjalistyczna wiedza pozwala na medyczną ocenę błędów lekarskich, a tym samym wybór adekwatnego sposobu postępowania,
 • pomoc w zgromadzeniu materiału dowodowego uprawdopodobniającego zajście zdarzenia medycznego,
 • pozyskiwanie dokumentacji medycznej z placówek medycznych, a także Policji, Prokuratury oraz sądów,
 • analiza i weryfikację treści orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych ,
 • prowadzenie negocjacji i czynności prowadzących do zawarcia ugody z podmiotem odpowiedzialnym za błąd lub zaniedbanie medyczne,
 • przygotowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją, składanych do Wojewódzkich Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • przygotowanie pozwu oraz pism procesowych w przypadku dochodzenia roszczeń przed sądem,
 • zastępstwo procesowe w związku z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.

 

 

Autor Tekstu: Adwokat Adam Antkowiak
tel kontaktowy: 698 683 893
mail: [email protected]

 

Inne aktualnośći

aktualnosci1 - Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia osobowego

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia osobowego

Istota i rodzaje ubezpieczeń osobowych W umowie ubezpieczenia osobowego przedmiotem ubezpieczenia są dobra osobiste człowieka w postaci jego życia i zdrowia. Istota ubezpieczenia polega na tym, że chroni ono ubezpieczonego od następstw zdarzeń losowych. Zgodnie…

aktualnosci1 - Wypadki komunikacyjne i odszkodowania

Wypadki komunikacyjne i odszkodowania

Wypadki komunikacyjne Najczęstszą przyczyną wypadków komunikacyjnych jest zachowanie człowieka, który jako uczestnik ruchu drogowego nie zachowuje należytej ostrożności. Wina kierujących pojazdami w szczególności wynika z prowadzenia pod wpływem alkoholu, niedostosowania prędkości do warunków atmosferycznych i…Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.