PROWADZENIE POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU

PROWADZENIE POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU – JAKIE SĄ KARY I MOŻLIWOŚCI OBRONY

 

Co grozi za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Zgodnie z kodeksem karnym stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Oznacza to, że prowadząc pojazd w chwili, gdy zawartość alkoholu w organizmie przekracza wspomniane powyżej normy popełniamy przestępstwo i narażamy się na określone w kodeksie karnym konsekwencje. W artykule 178a kodeks karny przewiduje, że za jazdę w stanie nietrzeźwości Sąd może wymierzyć karę grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Karę grzywny określa się w stawkach dziennych. Sąd może orzec karę w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, a wartość każdej z nich może wynosić od 10 złotych do 2000 złotych. Oznacza to, że za jazdę po pijanemu możemy otrzymać karę w wysokości od 100 złotych do nawet miliona złotych. Wysokość kary grzywny zależy od warunków osobistych i finansowych sprawcy. Duże znaczenie ma też aktywny udział obrońcy, zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i w postępowaniu przed Sądem. 

Warto podkreślić, że za jazdę pod wpływem alkoholu w sytuacji, gdy sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo prowadził pojazd pod wpływem alkoholu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega surowszej odpowiedzialności w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jazda po alkoholu wykroczenie

Warto pamiętać, że prowadzenie pojazdu, w sytuacji gdy stężenie alkoholu jest niższe niż 0,5 promila we krwi, ale wyższe od 0,2 promila również jest karalne, jednakże stanowi wykroczenie. Zgodnie z art. 87 kodeksu wykroczeń za takie zachowanie grozi kara aresztu lub kara grzywny w wysokości nie niższej niż 50 złotych.

Kodeks karny przewiduje szereg szczególnych przypadków, które powodują odmienne zakończenie sprawy, skutkujące w pewnych sytuacjach nawet możliwością całkowitego uniknięcia kary.

Jednym z nich jest warunkowe umorzenie postępowania. Instytucja ta znajduje zastosowanie, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Przy warunkowym umorzeniu postępowania w sprawie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu Sąd może jednak orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Inną przewidzianą przez kodeks karny instytucją jest możliwość odstąpienia od wymierzenia kary. Sąd w szczególnych przypadkach może także zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Zastosowanie powyższych instytucji prawa karnego jest zależne od postawy sprawcy oraz pomocy udzielonej przez doświadczonego obrońcę.

 

Jazda po alkoholu kary – zakaz prowadzenia pojazdów

Istotną kwestią związaną z jazdą pod wpływem alkoholu jest orzekanie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów. W wypadku popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Wprawdzie z treści przepisu wynika, że orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów ma charakter fakultatywny, tym nie mniej sądy w przeważającej części przypadków orzekają zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od jednego roku do lat 15, a w pewnych przypadkach może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w przypadku skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jeżeli dojdzie do wniosku, że okoliczności popełnionego przestępstwa wskazują na to, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji określone zostały w rozdziale XXI kodeksu karnego. Należą do nich m. in. Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym lub spowodowanie wypadku.

Sąd musi orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów konkretnego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, był w stanie nietrzeźwości lub odurzenia.

Zgodnie z treścią artykułu 42 § 3 kodeksu karnego Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 k.k. lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 k.k., którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 k.k. lub w art. 355 § 2 k.k., był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

jazda pod wpływem alkoholu konsekwencje – po wyroku

Prawomocne skazanie za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu nie musi oznaczać, że zakaz będzie trwał tak długo, jak orzekł Sąd. Jeżeli bowiem przestrzegamy porządku prawnego, a zakaz prowadzenia pojazdów jest wykonywany przez co najmniej rok, Sąd po upływie połowy okresu na który orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, może uznać ten środek za wykonany. Oznacza to, że jeżeli otrzymaliśmy zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat, to już po upływie półtora roku możemy starać się o uznanie tego środka karnego za wykonany. W przypadku zaś orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, możemy domagać się uznania tego środka karnego za wykonany po upływie 15 lat jego stosowania.

Kodeks karny wykonawczy wprowadza także inną regulację, pozwalającą na umożliwieniu prowadzenia pojazdów mechanicznych, pomimo orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zgodnie z treścią art. 182a § 1 kodeksu karnego wykonawczego Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 79106138 i 317), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio.  Oznacza to, że Sąd po upływie połowy okresu wykonywania środka karnego może zmienić formę jego wykonywania, poprzez umożliwienie skazanemu kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Zatrzymane prawo jazdy za alkohol ? Skontaktuj się z nami

Jeżeli zostałeś oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu lub skazany za przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego i chcesz skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdów, skontaktuj się z doświadczonym obrońcą, w celu uzyskania fachowej pomocy.

 

Autor Publikacji : Adwokat Adam Antkowiak

Inne aktualnośći

aktualnosci1 - Prawo karne – przedawnienie i jego konsekwencje

Prawo karne – przedawnienie i jego konsekwencje

Konsekwencją popełnienia przestępstwa co do zasady jest ukaranie sprawcy. Trzeba jednak pamiętać, że upływ czasu może doprowadzić do przedawnienia, czyli niemożności wszczęcia postępowania karnego bądź wykonania orzeczonej już kary. Przedawnienie karalności Kodeks karny przewiduje różne terminy przedawnienia…

Dozór elektroniczny – odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego - Pojęcie System dozoru elektronicznego to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Wyróżniamy trzy rodzaje dozoru: stacjonarny, mobilny i zbliżeniowy). Niniejszy wpis poświęcony będzie dozorowi stacjonarnemu. Polega on na tym, że…Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.