Rozdzielność majątkowa – co musisz wiedzieć ?

Przymusowe zniesienie wspólności majątkowej – rozdzielność majątkowa na żądanie małżonka i z mocy prawa

Ustanowienie najczęściej spotykanego rodzaju intercyzy, tj. ustroju rozdzielności majątkowej może być wynikiem umowy między małżonkami, decyzji sądu bądź nastąpić z mocy prawa – dwa ostatnie przypadki oznaczają powstanie tzw. przymusowej rozdzielności majątkowej. Celem wprowadzenia przymusowej rozdzielności majątkowej jest ochrona interesów majątkowych małżonków oraz osób trzecich.

Rozdzielność majątkowa ustanowiona orzeczeniem sądu

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość ustanowienia przez sąd rejonowy intercyzy w postaci rozdzielności majątkowej na żądanie każdego z małżonków, jeżeli zachodzą ważne powody. Ważne powody należy rozumieć jako okoliczności sprawiające, że w danej sytuacji wspólność majątkowa nie służy dobru założonej przez małżonków rodziny – taką ważną przyczyną będzie np. trwonienie wspólnego majątku i związane z tym negatywne zachowanie jednego z małżonków (hazard, uzależnienie, uchylanie się od pracy) czy lekkomyślne zaciąganie przez jednego z małżonków długów podważających podstawę utrzymania rodziny.

Warto zauważyć, że sąd, decydując o zniesieniu współwłasności majątkowej będzie brał pod uwagę nie tylko faktyczne uszczuplanie majątku przez jednego z małżonków, ale również to, czy zaciągane zobowiązania miały na celu zaspokajanie potrzeb rodziny, czy odbywało się to w porozumieniu z drugim małżonkiem, a także czy małżonkowie wspólnie korzystają z korzyści odniesionych w wyniku zaciąganych zobowiązań. Pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej w sytuacji, gdy nie istnieją ważne powody, takie jak trwonienie majątku czy pasożytnicze korzystanie z majątku współmałżonka, zostanie oddalony.

Rozdzielność majątkowa z mocy prawa

Wprowadzenie przymusowej rozdzielności majątkowej może nastąpić także z mocy prawa, czyli w związku z zajściem określonego zdarzenia. Przymusowa rozdzielność majątkowa z mocy prawa nastąpi w razie:

  • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
  • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
  • orzeczenie separacji.

Podstawa do ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków zachodzi, gdy ze względu na chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy bądź inny rodzaj zaburzeń psychicznych nie jest on w stanie kierować swoim postępowaniem. Nie jest wówczas możliwe współdziałanie małżonków w zakresie zarządzania majątkiem wspólnym. Dzięki ustanowieniu intercyzy małżonek osoby ubezwłasnowolnionej może rozporządzać swoim majątkiem bez uzyskania zgody, a także – majątek osoby ubezwłasnowolnionej jest zabezpieczony przed ewentualnymi czynnościami mogącymi mu szkodzić. Celem przymusowej rozdzielności majątkowej jest więc ochrona interesów małżonków. Uchylenie ubezwłasnowolnienia spowoduje powstanie między małżonkami wspólności majątkowej.

Powstanie rozdzielności majątkowej jest obligatoryjnym skutkiem ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej. W chwili ogłoszenia upadłości z mocy prawa następuje po pierwsze włączenie wspólnego majątku małżonków do masy upadłościowej, po drugie – powstanie rozdzielności majątkowej. Małżonek upadłego może natomiast dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym poprzez zgłoszenie tej wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Głównym celem tej regulacji jest ochrona interesów wierzycieli upadłego małżonka, a ponadto – ułatwienie przeprowadzenia postępowania upadłościowego oraz zabezpieczenie interesów majątkowych małżonka upadłego. Rozdzielność majątkowa między małżonkami ustanie, jeżeli postępowanie upadłościowe zostanie umorzone, ukończone lub uchylone.

Powstaniem między małżonkami przymusowego ustroju majątkowego skutkuje również orzeczenie przez sąd separacji. Uzasadnieniem dla wprowadzenia takiego rozwiązania jest fakt, iż sąd orzeka separację w przypadku braku wspólnego pożycia małżonków, który przekłada się na brak możliwości współdziałania małżonków m.in. w kwestiach związanych z zarządzaniem wspólnym majątkiem. Ustanowienie rozdzielności majątkowej chroni interesy małżonków w separacji, a także niweluje niepewność uczestników obrotu prawnego. W przypadku zniesienia separacji między małżonkami powstanie ustawowy ustrój majątkowy, chyba że złożą oni zgodny wniosek o utrzymanie rozdzielności majątkowej.

Przymusowa rozdzielność majątkowa – pomoc prawna

W każdym przypadku, w którym ma dojść bądź doszło do ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej ważne jest, aby małżonek rozumiał istotę i znał skutki wprowadzenia tego ustroju majątkowego. Wyjaśnień i wskazówek w tym zakresie powinien udzielać posiadający specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa rodzinnego prawnik Poznań nie jest w naszym przypadku jedyną lokalizacją, w której można umówić się na spotkanie.

 

Autor Tekstu: Adwokat Adam Antkowiak
tel kontaktowy: 698 683 893
mail: [email protected]

 

 Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.